• Polski
  • English

Warunki Zamówienia

Postanowienia ogólne
Warunki realizacji zamówień określają ogólne zasady na podstawie których, firma Logos Trade LTD, zwana dalej Sprzedającym, podejmuje się wykonanie usług określonych w zamówieniu złożonym przez drugą stronę, zwaną dalej Kupującym. Warunki te obejmują zakres czynności, który jest niezbędny do prawidłowego wypełniania zobowiązań obu stron. Kupujący podczas składania zamówienia potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje poniższe warunki realizacji zamówień.  
Przyjęcie i realizacja zamówienia
zamówienia przyjmowane są w formie: pisemnej (korespondencja elektroniczna) telefonicznej osobiście/bezpośrednio Każda z form zamówienia dotyczy działu handlowego oraz handlowca odpowiedzialnego za teren Kupującego. Adres poczty elektronicznej oraz numer tel. do działu handlowego: zamowienia@logosmedia.com.pl, +48 531 011 619; Adres mailowy oraz numer tel. do handlowca odpowiedzialnego za teren Kupującego przekazywane są Kupującemu podczas rozmów handlowych. Zamówienie musi być składane przez osobę upoważnioną przez Kupującego. Zamówienie obejmuje: dane Kupującego, adres dostawy, formę transportu, przedmiot dostawy oraz ilość, ustalony termin realizacji oraz uwagi, w których mieszczą się wszelkie dodatkowe informacje od Kupującego, mające wpływ na prawidłową realizację zamówienia w celu kompletnej realizacji zamówienia.  
Zamówienia specjalne
Na zamówienie specjalne, Sprzedający ma prawo zażądać   przedpłaty w wysokości 100% wartości fakturowej zamówienia. Nie ma możliwości anulowania realizowanego zamówienia specjalnego. Zamówieniem specjalnym będzie na przykład dostawa lub import urządzenia specjalnie dla klienta z innego kraju.  
Reklamacje
Reklamacje towarów zgłaszane przez klientów przyjmowane są w formie pisemnej . Decyzja o uznaniu reklamacji zapada po przeprowadzeniu rozeznania w terminie 30dni. Zgłoszenie reklamacji powinno obejmować datę zgłoszenia, dane firmy Kupującego/zgłaszającego, nazwę produktu, nr seryjny, dokładny opis problemu. Kupujący zobowiązany jest zabezpieczyć reklamowany produkt przed dalszym uszkodzeniem. Reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po wykryciu ewentualnych wad. Jeśli do podjęcia decyzji o uznaniu reklamacji niezbędne jest wykonanie testów, to w obecności Kupującego, zostaną one wykonane przez uprawniony serwis, a w przypadku prawidłowego działania urządzenia i bezzasadnie zgłoszonej reklamacji Kupujący pokryje wcześniej podane koszty usługi serwisowe. Sprzedający zobowiązany jest do informowania na bieżąco o wynikach reklamacji oraz działaniach związanych z jej rozpatrzeniem W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego, Kupujący jest o tym informowany pisemnie przez Sprzedającego. Formę rozwiązania problemu wadliwego towaru Sprzedający ustala wspólnie z Kupującym po decyzji o jej uznaniu  
Płatności
Do chwili zapłaty towar zostaje własnością Sprzedającego Kupujący zobowiązuje się uregulować należności za każdą FV w terminie na niej wskazanym. Za datę płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego lub przyjęcia należności w kasie Sprzedającego Sprzedający zastrzega sobie prawo do: po przekroczeniu terminu płatności (wg. FV), telefonicznego informowania przez Sprzedającego o zadłużeniu po przekroczeniu terminu płatności (wg FV) do 14 dni, wysłania pocztą wezwania do zapłaty, naliczając przy tym odsetki ustawowe po przekroczeniu terminu płatności (wg FV) do 30 dni, obciążenia kosztami windykacji oraz odsetkami od wszystkich nieterminowych płatności (wysokość odsetek zgodnie z obowiązującą ustawą) Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia w przypadku, gdy Kupujący zalega z płatnościami wobec Sprzedającego lub, gdy został przekroczony termin płatności (wg FV)